Игра Life Formula

Вземи участие в играта “Живей Здравословно и Спечели с LIFE FORMULA”!


ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРАТА  “Живей Здравословно и Спечели с LIFE FORMULA”
 
1.    ДЕФИНИЦИИ
1.1    В настоящите Правила за провеждане и участие в играта “Живей Здравословно и Спечели с LIFE FORMULA”, организирана от „ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД (“Правилата”) използваните понятия имат следното значение:
„Играта“ представлява играта “Живей Здравословно и Спечели с LIFE FORMULA”, организирана и провеждана от „ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД, правилата за участието в която са изложени по-долу.
„Организатор” на играта е "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, бул. А.С.Пушкин 34 ет.3 ап.8;
„Награди” означава всеки един брой от описаните по-долу предмети, предоставени от Организатора на играта, а именно: моментни награди - 300 (триста) броя чаши и 200 (двеста) броя чадъри ; големи награди - 20 (двадесет) броя бижута Сваровски и 2 (два) броя двудневна почивка за двама в 5*хотел във Велинград.
„Участник” означава всяко лице, което вземе участие в Играта.
„Продукт/и“ означават продукт/ите на „Фортекс Нутрасютикълс“ ООД, чието закупуване от аптечната мрежа, е условие за участие в Играта, а именно:  всеки продукт на фирма „Фортекс Нутрасютикълс“ с търговската марка  „LIFE FORMULA”, закупен в периода  01.12. 2017г.- 28.02.2018г.
„Срокове“ означава сроковете на Играта, определени в чл. 4 от Правилата.
2.    ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИГРАТА
2.1    Играта се организира и провежда от  "ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС" ООД.
2.2    Играта е насочена към крайните потребители на Продуктите и се провежда на територията на Република България. Лице, което е закупило продукт на фирма „Фортекс Нутрасютикълс“ с търговската марка  „LIFE FORMULA” в периода  01.12.2017г.- 28.02.2018г., може да получи скреч карта,с изтриването на която да спечели веднага една от посочените моментни награди или уникален код,с който да се регистрира в Играта при условията на Правилата и така да се включи в томболата за големите Награди,отбелязани по-горе.
2.3  Настоящите Правила, информация за Продуктите и друга актуална информация относно Играта, могат да бъдат намерени на www.lifeformula.eu или да бъдат предоставени от Организатора при поискване.
2.4    Данни за контакт и кореспонденция във връзка с Играта:
Имейл адрес: “igra-lifeformula@fortex.bg”
Телефонен номер: 02/437 23 16
Адрес: „Фортекс Нутрасютикалс ООД, ул. „Прохладен Кът“ 10, кв „Суходол“, гр. София
 
 
 
3.    УЧАСТНИЦИ. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
3.1    Всяко физическо лице - краен потребител, което закупи от аптечната мрежа на територията на Република България  продукт на фирма „Фортекс Нутрасютикълс“ с търговската марка „LIFE FORMULA” в периода  01.12. 2017г.- 28.02.2018г., може да участва в Играта съгласно Правилата.
3.2    Нямат право да участват в Играта:
•    служители на Организатора и техни роднини /родител, дете, съпруг, братя и сестри/, както и тези лица, които живеят в същото домакинство;
•    други  лица,  които  по  някакъв  начин,  директно  или  индиректно, са  свързани  с организирането, провеждането и/или изпълнението на Играта.
3.3    Всяко пълнолетно лице, което отговаря на условията за участие в Играта по чл. 3.1 и чл. 3.2 и  закупи от аптечната мрежа продукт на фирма „Фортекс Нутрасютикълс“ с търговската марка „LIFE FORMULA” в периода  01.12. 2017г.- 28.02.2018г., може да получи скреч карта  и да участва в Играта при условията на Правилата, за спечелване на моментна предметна награда или уникален код за регистрация в томболата за големите Наградите.
3.4    Всеки участник в Играта при условията на Правилата,  при извършване на регистрация за участие  безусловно приема и се съгласява да бъде обвързан с всички условия и промени в Правилата и Наградите, както и потвърждава, че отговаря на условията за участие в Играта и че попълнените данни предоставени при регистрацията за участие  в Играта и/или получаването на наградата, са верни и актуални.
3.5. Заявката/регистрацията за участие в играта може да се подаде в периода  01.12. 2017г.- 28.02.2018г от пълнолетно лице, закупило продукт с търговска марка LIFE FORMULA и спечелило уникален код за регистрация. За целите на регистрацията на участието и проверка на детайлите на покупката като дата, стойност и описание на закупения артикул, участникът е необходимо да направи обща снимка на скреч картата с уникалния код и касовата бележка от закупуването на продукта, като снимката трябва да показва четими и ясни данни. Участникът заявява участие, като изпрати електронно съобщение (e-mail), съдържащо снимката, собствено, бащино и фамилно име  и телефон за контакт на специално създадена за целите на Играта електронна поща “ igra-lifeformula@fortex.bg”. Всяка изпратена снимка дава право на 1 (едно) участие в Играта. Всички участия чрез e-mail трябва да бъдат получени до 23:59 часа на посочената дата за край на Играта, за да бъдат допуснати до участие.
3.6.Участникът е длъжен да пази комплекта скреч карта и касова бележка от закупуването на продукта/продуктите, с която участва в Играта и в случай, че спечели награда, трябва да предостави точно този комплект, който е бил изпратен чрез електронно съобщение (e-mail) на създадената за целите на Играта електронна поща “igra-lifeformula@fortex.bg”. Комплектът скреч карта и касовата бележка от закупуването на продукта/продуктите, с която участникът се включва в Играта, ще бъде изискан за проверка от служителя на куриерската фирма при предаване на наградата на спечелилия участник. Наградата не се предава на участника при непредоставяне от страна на последния на описания комплект скреч карта и касова бележка от закупуването на продукта/продуктите. Участникът, спечелил награда, ще бъде помолен да подпише приемо-предавателен протокол при получаване на наградата, в който да посочи три имена и ЕГН. Наградата не се предоставя при неподписване на приемо-предавателен протокол за нейното получаване, съдържащ посочената по-горе информация.
3.7.Участия, подадени от скрипт, макро или други автоматизирани средства или практики, и участия със средства, които по какъвто и да е начин компрометират процеса на участие, са невалидни.
 
4.    ПЕРИОД НА ИГРАТА. СРОКОВЕ. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ
4.1    Играта ще бъде осъществена в следните Срокове:
4.1.1    Период на Играта: 01.12. 2017г.- 28.02.2018г.
4.1.2    Срок за уведомление на Участник за спечелена Награда: 14 дни след обявяване на печелившите участници;
4.1.3    Срок за изпращане на Наградата на Участника: до 30 дни от датата на уведомяване на Участника.
4.2    Сроковете по чл. 4.1. включват всяка от горепосочените дати.
4.3    В случай на непреодолима сила, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, или друго събитие извън контрола на Организатора, възникнало в периода на Играта, Организаторът има право да прекрати Играта, без да дължи обезщетение за вреди на Участниците.
4.4    По собствена преценка, по всяко време и без да дължи обяснение, Организаторът има право да прекрати Играта, без да дължи обезщетение за вреди на Участниците.
4.5    След изтичане на срока по чл.4.1.1., Организаторът ще организира томбола, която  ще бъде изтеглена на случаен принцип измежду всички Участници.
4.6    Организаторът ще изтегли 22 (двадесет и двама)  Участника, които ще получат големите Награда,
4.7    Уведомяването на печелившите Участници ще бъде извършено на посочените телефони при подаване на заявката/регистрацията за участие.
4.8. Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане на посочения от тях телефон при първоначалната регистрация в Играта и ще бъдат обявени във фирмения сайт не по-късно от 15.03.2018 г. Представител на организатора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставения от тях телефон за контакти за уточняване на подробностите по предоставянето на наградата в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни след обявяване на печелившите участници.
4.9. Ако организаторът не успее да се свърже с печелившия участник на посочения от него телефон в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни след обявяване на печелившите участници, наградата се пази още 10 (десет) работни дни. Участниците, непотърсили наградите си в посочения десетдневен срок, губят правата си върху тях. Организаторът си запазва правото, ако реши да предостави наградата на резервен печеливш участник, който отговаря на условията за участие в тегленето на наградите.
4.10   Наградите ще бъдат изпратени от Организатора до Участника по куриер на посочен от участника адрес на територията на Република България, при спазване на Срока по чл. 4.1.3. Разходите за изпращането до посочения от участника адрес на територията на Република България, са за сметка на Организатора. При получаването на Наградата, Участникът подписва приемо-предавателен със съдържанието, описано в чл. 3.6.
4.11    Участникът няма да има право да получи паричната равностойност на Наградата. Участникът няма да има право на друго обезщетение или компенсация за неоползотворената част от Наградата.
 
5.    СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ
5.1    При заявяване/регистриране на участие в играта Участникът доброволно предоставя информация, включително лични данни / в т.ч. имена,  телефон, e-mail/, като дава своето свободно изразено и информирано съгласие Организаторът да обработва предоставените от Участника данни в съответствие с приложимото българско законодателство и за целите на участието му в Играта.
5.2    Предоставянето на данни от страна на Участника е доброволно. Организаторът декларира, че събраните лични данни ще бъдат съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в изрично изброените от закона случаи.
5.3.Със заявяване/регистриране на участие в Играта по реда, посочен в настоящите общи условия, всеки участник заявява своето изрично информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани и съхранявани, в това число с автоматични средства от Организатора и за бъдат използвани от организатора за информиране на  спечелил в играта участник, за удостоверяване на предаването на наградата на спечелилия участник.
5.4. Предвид извършването на доставката на наградата и задължението на Организатора, произтичащо от действащото законодателство, със заявяване/регистриране за участие в играта, участниците дават информираното си съгласие при спечелване на награда да предоставят на Организатора адрес за доставка, три имена и ЕГН, които се посочват и в приемо- предавателния протокол  за предаване на наградата.
5.5.Отказът да се предоставят необходимите лични данни от Участника или ако по време на играта Участникът поиска обработването на неговите лични данни да бъде преустановено, води до невъзможност за регистрация в играта и/или  в Томболата и/или за получаване на наградата от спечелилия участник.
5.6.Участникът може по всяко време да поиска да му бъде предоставена информация за и достъп до неговите личните данни, съхранявани от Организатора, както и да заяви промяна, заличаване и блокиране на всякакви неверни данни.
6.    ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ
6.1    Участник в Играта може да се откаже от участие в Играта във всеки един момент. Същият може да изяви желанието си с подаването на искане за отказ в свободен текст до Организатора.
7.    ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ
7.1    Ако Организатора има основания да предположи, че Участник целенасочено е нарушил Правилата, Организаторът има право, по своя преценка, да му предостави възможност да представи своето становище по случая или незабавно да го отстрани от участие в Играта.  
7.2    Решенията на Организатора по отношение на евентуални дисквалификации на Участници от участие в Играта са окончателни. Организаторът уведомява своевременно Участника за своето решение. Съставя се протокол за действията и решението на Организатора.
8.    РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ
8.1    При постъпване на оплаквания във връзка с Играта, Организаторът предприема разумно необходимите мерки във връзка с оплакването, като информира подалия оплакването Участник за това.
 
9.    ДРУГИ УСЛОВИЯ
9.1    Настоящите Правила са обявени на   www.lifeformula.eu                             
9.2    Съгласието с Правилата на Играта е необходимо условие за участие в Играта. Със заявяване на участието си в Играта по начина, определен в чл. 3.5., Участникът безусловно приема и се съгласява да бъде обвързан с Правилата. Организаторът не носи отговорност за грешни, непълни или неточно попълнени от Участника данни.
9.3    Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Правила, в съответствие с действащото българско законодателство, като промените влизат в сила и стават обвързващи за Участниците в срок от 3 (три) дни от датата на публикуването им на  Официалната страница на Играта “Живей Здравословно и Спечели с LIFE FORMULA” www.lifeformula.eu . Участникът е задължен да следи периодично уебсайта, във връзка с евентуални промени на Правилата или друга текуща информация за Играта.
9.4    Организаторът може да прави промени в Наградите едностранно, в случай на недостиг на количество/асортимент или при други обстоятелства извън негов контрол. В този случай, промяната се публикува своевременно на Официалната страница на Играта “Живей Здравословно и Спечели с LIFE FORMULA”,при условията на предходния чл. 9.3 от Правилата и Органзаторът предприема всички разумни мерки за замяната на съответната Награда с равностойна такава, според преценката на Организатора.
 9.5.Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги и за възникнали дефекти по раздадените предметни награди, както и за изпълнение от Участниците на  задължения , произтичащи от закона, свързани с деклариране на доходи във връзка с наградата, заплащане на данъци и др.  
9.6.Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна, неточна или подвеждаща информация.
9.7.Организаторът не поема отговорност в случаите на пълна или частична загуба на данни, което може да доведе до загуба на информация за участия, записвания, закъснения или непълнота.
9.8.Организаторът не поема отговорност или задължения за: дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция.
9.9. С участието си в Играта, участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена ще бъдат публикувани на Официалната страница. С участието си в Играта, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта.
 9.10    Приложимо право по тези Правила е действащото законодателство на Република България.
9.11.  Настоящите Правила и условията за участие в Играта съответстват на изискванията на приложимото законодателство и са съобразени с възприетите от Комисията за защита на конкуренцията критерии по чл. 36 от ЗЗК.